Báo giá quảng cáo
 Bản in     Gởi bài viết  
   


* Bạn có thể đặt logo, banner trên trang chủ, trang thông tin và các trang khác của website Bình Phước để những người truy cập Internet có thể biết tới bạn và tìm đến với bạn. Logo, banner ấn tượng của bạn khi đặt trên website Bình Phước sẽ được hàng nghìn người truy cập hàng ngày biết đến, là cách thức quảng cáo tốt nhất cho website và các hoạt động của bạn.


* Vị trí đặt những logo hay banner cụ thể như sau:

Banner của website Bình Phước

 

Menu trái Website Bình Phước

 

 


Dành cho quảng cáo
(Logo có độ rộng 161px và cao không quá 100px)

 

Nơi chứa thông tin của Website Bình Phước

 

 

 


Dành cho quảng cáo
(Logo dạng chia sẽ có độ rộng 630px và cao không quá 100px)
 

 

Menu phải Website Bình Phước

 

 


Dành cho quảng cáo
(Logo có độ rộng 164px và cao không quá 100px)


* Liên hệ quảng cáo:
              Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước
                       
Ÿ Địa chỉ: 6/1 Thị Xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
                             
Ÿ Điện thoại: (84)(0651) 3879481
                             
Ÿ Fax: (052) 3821729
                              Ÿ Email: web@quangcao.gov.vn
 

[Trở về]